Македонско културно друштво „ИЛИНДЕН “ Риека

mkd-ilinden

Целта на ова друштво е да се сочуваат македонската култура, јазик и традиција. Името „Илинден“ е одбрано како основа за поврзување на Македонците во Риека, бидејќи во себе носи историско, верско и судбинско значење и на тој начин ги поврзува Македонците од сите делови на Македонија во мултикултурниот град Риека.

СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО НА ГРАД РИЕКА

vijece-rijeka

Целта на ова друштво е да се сочуваат македонската култура, јазик и традиција. Името „Илинден“ е одбрано како основа за поврзување на Македонците во Риека, бидејќи во себе носи историско, верско и судбинско значење и на тој начин ги поврзува Македонците од сите делови на Македонија во мултикултурниот град Риека.

СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО НА ПРИМОРСКО-ГОРАНСКАТА ЖУПАНИЈА

vijece-pgz

Во 2002 година хрватското Собрание донесе нов уставен закон за правата на националните малцинства, кој, заради поуспешна реализација на обврските пропишани со Уставот на Република Хрватска, им дава право на националните малцинства да изберат свои претставници во локалната и во регионалната самоуправа, со цел учество во јавниот живот и во управувањето со локалните работи, како и заради зачувување, унапредување и заштита на положбата на националните малцинства.

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА

crkva-makedonija

Целта на ова друштво е да се сочуваат македонската култура, јазик и традиција. Името „Илинден“ е одбрано како основа за поврзување на Македонците во Риека, бидејќи во себе носи историско, верско и судбинско значење и на тој начин ги поврзува Македонците од сите делови на Македонија во мултикултурниот град Риека.

FACEBOOK

facebook_page_plugin